Đội ngũ quản lý

tonggiamdoc

LUONG QUANG THI

Sáng lập

Tổng Giám Ðốc

giamdoctaichinh

TRAN THI THU MAI

Ðồng sáng lập

Giám Ðốc Tài Chính

giamdocmar

LUONG NGOC DUNG

Giám Ðốc Thương Mại

 

 

giamdocvung

NGUYEN QUOC YEN

Giám Ðốc Kho Miền Nam

giamdocit

TRAN ÐUC QUY

Giám Ðốc IT

giamdocit

TRUONG NGOC TRINH

Giám Ðốc Miền Bắc

giamdocns

HUYNH VAN SONG

Giám Đốc Điều Hành

giamdocns

VUONG THI CAM LAI

Trưởng Phòng Nhân Sự 

giamdocns

TRUONG THI THU THAO

Trưởng Phòng Văn Hóa Và Trải Nghiệm Nhân Viên 

CỐ VẤN CẤP CAO

C? v?n

CHAD OVEL

Giám Đốc Mekong Capital

Chủ tịch HÐQT ABA

C? v?n

PAWANExH KOHLI

Thành viên HÐQT độc lập

Cố vấn