Đội ngũ quản lý

tonggiamdoc

LUONG QUANG THI

Sáng lập

Chủ Tịch Điều Hành

 
giamdoctaichinh

TRAN THI THU MAI

Ðồng sáng lập

Giám Ðốc Tài Chính

giamdocmar

LUONG NGOC DUNG

Giám Ðốc Thương Mại

 

 

giamdocvung

NGUYEN QUOC YEN

Giám Ðốc Kho Miền Nam

giamdocit

TRAN ÐUC QUY

Giám Ðốc IT

 
giamdocns

HUYNH VAN SONG

Giám Đốc Vận Hành

giamdocns

NGUYEN THI NGOC QUYNH

Giám Đốc Nhân Sự

giamdocns

TRUONG THI THU THAO

Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án

CỐ VẤN CẤP CAO

C? v?n

CHAD OVEL

Giám Đốc Mekong Capital

Chủ tịch HÐQT ABA

C? v?n

PAWANExH KOHLI

Thành viên HÐQT độc lập

Cố vấn