Đội ngũ quản lý

tonggiamdoc

LƯƠNG QUANG THI

Sáng lập

Tổng Giám Đốc

giamdoctaichinh

TRẦN THỊ THU MAI

Đồng sáng lập

Giám Đốc Tài Chính

giamdocmar

LƯƠNG NGỌC DŨNG

Giám Đốc Thương Mại

 

 

giamdocvung

TRƯƠNG DUY KHANH

Giám Đốc Vùng

giamdocit

TRƯƠNG QUANG BỬU

Trưởng Phòng IT

CỐ VẤN CẤP CAO

Cố vấn

CHAD OVEL

Giám đốc Mekong Capital

Chủ tịch HĐQT ABA

Cố vấn

PAWANExH KOHLI

Thành viên HĐQT độc lập

Cố vấn