Giá trị cốt lõi ABA

ABA Corporate Culture

KHÁCH HÀNG LÀ TRỌNG TÂM

  • Lắng nghe để hiểu nhu cầu và mối quan tâm.
  • Làm đúng cam kết với khách hàng.
  • Luôn có thái độ trân trọng và thân thiện.

A LÀ A

  • Làm điều đúng.
  • Làm đúng định hướng công ty và đúng quy trình.
  • Làm đúng trách nhiệm công việc và nhận trách nhiệm.

CÙNG NHAU THÀNH CÔNG

  • Hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt công việc.
  • Giữ an toàn cho mình và cho người khác.
  • Giữ an toàn vệ sinh thực phầm.